M-mG-mP-ljm-IGÅ-Tm-HÛ-ÈôP-Èôº¤-©-Vß-ŸïÅ-q-hï-Vß-z®ôG-q¼-ºHã¼-zŸÛm-»ôh-qü


2006-12-13
Share

{}ü üM-mG-mP-ljm-IGÅ-Tm-HÛ-ÈôP-Èôº¤-©-Vß-ŸïÅ-q-hï-Vß-z®ôG-q¼-ºHã¼-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-©-Vß-Z¤Å-ŸÛz-±m-qÅ-hï-¼ÛP-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛP-È-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-hÝ-Gž-Çeôm-GmP-zŸG- GôP-ŸÝÅ-±m-qÅ-ÈôP-Èô-©-Vß-z®ôG-q¼-ºHã¼-hôm-G®ô-zô-GTÛG-mÛ-V¼-q-hP- GPÅ-Åï¼-ÅôGÅ-ºzz-ÁÝGÅ-VßP-hÝ-xÛm-qºÛ-fôG-Vß-zïh-uôh-‚ïh-¤Dm-¤P-qô-»ôh-qºÛ-Aïm-HÛÅ-»Ûm-¾ÞGÅ-Mã-¤±m-ºiïm-»ôh-q-¼ïh- uÛ¼-zbP-ÈôP-Èô-©-Vß-ŸïÅ-qºÛ-M-mG-GÛ-ljm-IGÅ-Tm-HÛ-Vß-hï-fôG-¤¼-zôh-ˆÛ-¤±ô-ÇSôm-ŸÛP-Vïm-zMãh-hï-mÅ-¼Û¤-qÅ-M-mG-GÛ-Å-DÞ¾-DG-mP-MãGÅ-qºÛ-ljm-IGÅ-Tm-HÛ-Vß-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh- ÈôP-Èô-MãGÅ-Vß-hï-M-mG-¤Û-¤P-Å-»-155®¤-HÛÅ-EÛ¤-mP-zïh-uôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¤-¸h- hïºÛ-fôG-zM-V-zTô-¿S-®¤-M-mG-GÛ-ŸÛP-źÛ-fôG-bà-zïh-uôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-©-Vß-Z¤Å-ŸÛz-±m-qÅ-ÁÛP-È-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-fôG-hï-¼ÛP-GmÅ-±ß¾-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།