»Þ;-¼ïm-HÛ-xôGÅ-ºG¾-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-¤Û-¾-ÆÛh-º²Ûm-hÝ-ºôÅ-ºhï¤Å-M¾-D-fôz-»ôh-qü


2004-12-27
Share

{}ü ü»Þ;-¼ïm-HÛ-xôGÅ-ºG¾-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-¤Û- ¶ÛD-=¼- »ÞÁ-Vïm-;ô- ¤VôG-GÛÅ-DôP-¼P-»Þ¾-hïºÛ-ÆÛh-º²Ûm-hÝ-ºôÅ-ºhï¤Å-M¾-D-fôz-qºÛ-PôÅ-º²Ûm-GmP-Çeï-hGº-zÇeôm-GmP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG- hï-ÇS-ÍÞ-¼Þ-ÅÞºÛ-M¾-ym-hP-h-V-¼P-z®m-G®P-¤ºÛ-M¾-Dz-»Ûm-q- »ÞD-¼ïm-ŸïÅ-qºÛ-mP-¹-z-ÇSôm-¤¼-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkÝ-‚Å-ˆP-ºôÅ-zÇkÝ-iP-qô-¤-‚ãP-zºÛ-¯ôh-½‰ôG-‚ãP-Çeï- G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-ÇÀ¼-»P-ºôÅ-zÇkÝ-‚Å-»ôh-q-¿e¼-h-z¼-ºôÅ-IPÅ-zM-V-90 ®¤-IPÅ-zÁï¼-¸Ûm-qºÛ-mP-h-¿eºÛ-¾Å-fôG-ÆÛh-º²Ûm- ¶ÛD-=¼- »-mÝ-;ô-¶ÛV- ¾Å-xôGÅ-ºG¾-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-qºÛ-ºôÅ-¤Û- ¶ÛD-=¼- »ÞÁ-Vïm-;ô- ¾-ºôÅ-IPÅ-zM-V-15 mÅ-20 ¤P-z-fôz-»ôh-ÇezÅ-M¾-Å- ;-ÍÛ¶- ¾-Ç+Ý-ŸzÅ-»ÞÁ-Vïm-;ô- »ÛÅ-DôP-¼P-¾-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-±P-¤¼-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝºÛ-GÅÞP-zÁh-GmP-zÅ-¤-¸h- DôP-¾-ºôÅ-zÇkݺÛ-M¾-D-fôz-q-hï-mÛ-»Þ;-¼ïm-M¾-Dz-¾-M¾-D-fôz-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG-qÅ- DôP-GÛÅ-¤P-±ôGÅ-¾-M¾-DºÛ-GÅÞP-zÁh-GmP-hôm-G®ô-zô¼- hï-¼ÛP-»Þ;-¼ïm-¤Û-¤P-¾-M¾-D-fôz-ÇezÅ- hGº-zÅÞºÛ-º±¤Å-ºiÛ-GmP-GÛ-»ôh-TïÅ-hP- ºhÅ-qºÛ-¾ô-14 GôP-»Þ;-¼ïm-ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-mÅ-¼P-z®m-fôz-ˆP- hïºÛ-hÝÅ-ÅÞ-P-±ô-¼P-hzP-¤ïh-q-¼ïh- h-V-P-±ôÅ-hï-mÛ-ºhÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-zÁh-fÞz-q-hP-P-±ôÅ-¼P-z®m-hP-¼P-hzP-Tm-HÛ-»Þ;-¼ïm-±h-¿km-ŸÛG-»ôP-zºÛ-ºfz-z¯ôh-¾-GhôP-¾ïm-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-¤P-±ôGÅ-¾-GÅÞP-zÁh-GmP-ºhÝG- »Ûm-m-»P-h-¿eºÛ-ÆÛh-º²Ûm- »-mÝ-;ô-¶ÛV- »ÛÅ- G¾-bï-DôP-w¤-ZïÅ-‚ãP-z-»Ûm-m- hï¼-Pô-Lô¾-ÁÝGÅ-Vï-GmP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།