སེམས་ཀྱི་བྱེད་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྦྱོང་།

2019-09-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ནང་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་གདན་ས་ཁག་གི་གྲྭ་ཚང་བདུན་གྱི་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་བརྒྱད་ར་ཤི་ཡའི་ནང་ལས་སྦྱོང་གནང་བ།
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ནང་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་གདན་ས་ཁག་གི་གྲྭ་ཚང་བདུན་གྱི་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་བརྒྱད་ར་ཤི་ཡའི་ནང་ལས་སྦྱོང་གནང་བ།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ནང་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་གདན་ས་ཁག་གི་གྲྭ་ཚང་བདུན་གྱི་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་བརྒྱད་ར་ཤི་ཡའི་ནང་དབང་རྩ་དང་སེམས་ཀྱི་བྱེད་ལས་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ཉམས་ཞིབ་ལས་སྦྱོང་གནང་བའི་སྐོར་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས༎

གསར་འགོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང༌།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།