དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས།

2019-11-16
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རི་ལགས་སུ་ནང་ཆོས་ཐོག་ནས་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་པར་ངོས་འཛིན་གནང་འདུག
སེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རི་ལགས་སུ་ནང་ཆོས་ཐོག་ནས་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་པར་ངོས་འཛིན་གནང་འདུག
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་སེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཁོང་གིས་ནང་ཆོས་ཐོག་ནས་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་དེ་དངོས་སུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་གནང་འདུག གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

tashi-wangchuk-75གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།