རྐྱེན་ལམ་དུ་གཏོང་མཁན་སྙིང་ནད།

མི་རྐྱེན་ལམ་གཏོང་མཁན་གྱི་རྐྱེན་ཨང་དང་པོ་དེ་སྙིང་ནད་།

སྙིང་རྩ་འགག་པའི་ནད་ལ་འཕྲལ་དུ་སྨན་བཅོས་བྱ་ཐུབ་ན་ཚེ་སྲོག་སྐྱོབ་ཐུབ་པའི་དགེ་མཚན་ཡོད།

ཐེངས་འདིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལེ་ཚན་ནང་།    འཛམ་གླིང་ནང་མི་རྐྱེན་ལམ་གཏོང་མཁན་གྱི་རྐྱེན་ཨང་དང་པོ་དེ་སྙིང་ནད་རིགས་ཡིན་པ་དང་དེ་ནི་ནད་རིགས་གཞན་ལས་གྲངས་ཀ་མང་བ་རྐྱེན་འདས་སུ་གཏོང་མཁན་ནད་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐོར་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་གཡུ་སྒྲོན།