ཏོག་དབྱིབས་རྐྱེན་པས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་༢༧རྐྱེན་འདས་ཕྱིན་ཡོད།

2020-10-20
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་གར་ནང་ཏིག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་བརྟག་དཔྱད་སྐབས།
རྒྱ་གར་ནང་ཏིག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་བརྟག་དཔྱད་སྐབས།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ད་ཆ་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་དུ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འགོས་པའི་ནད་པ་ས་ཡ་བཞི་བཅུ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་གྲས་སུ་ཡང་མི་༢༧རིམས་ནད་དེའི་རྐྱེན་པས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་སྐོར། བསོད་ནམས་ལྷ་མོས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པར་གསན་རོགས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།