བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཁུལ་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཕོག་པའི་བོད་མི་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ།

2021-09-18
Share
བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཁུལ་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཕོག་པའི་བོད་མི་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ། བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གུ་ཏོ་དབྱིབས་ནད་དུག་ཕོག་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ།
བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་།

བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཁུལ་དུ་བོད་མི་གནས་ཡུལ་ས་ཁུལ་གཙོ་གནས་ཁག་སྟེ། གངས་སྐྱིད་དང་། མེག་ལོཌ་གྷན་ཇི། ནོར་བུ་གླིང་ག་བཅས་ཀྱི་ནང་ཀོཝིཌ་༡༩ ཏོག་དབྱིབས་རིམ་ནད་ཕོག་པའི་བོད་མི་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། འདི་ཚེས་༡༧ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བོད་མི་ནད་པ་༡༩ ཐོན་འདུག་པ་དེའི་ཁྲོད་ནད་པ་༡༠ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆགས་ཡུལ་གངས་སྐྱིད་ནས་ཡིན་འདུག་པ་དང་་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས། གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་ད་སྐབས་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཁུལ་གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཚ་གྲངས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེའི་དབང་གི་ནད་ཡམས་དེ་འགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་དང་། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནི་ནད་དུག་ཕོག་ཡོད་མེད་དེ་གཙོ་བོ་བརྟག་དཔྱད་ལ་ར་ལས་ཡོད་པར་བརྟེན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁུལ་དུ་བརྟག་དཔྱད་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་བརྒྱུད་ནད་པ་དེ་དག་ཐོན་པ་རེད་ཅེས་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བློ་བཟང་དགེ་ལེགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྡུས་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས།
གསར་འགོད་པ། བློ་བཟང་དགེ་ལེགས།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། རིག་ལྡན་སྒྲོལ་མ།
དྲ་ཐོག་སྤེལ་མཁན། ཡེ་ཤེས་བཀྲ་ཤིས།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།