བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་ནས་ཚོང་ལས་གནང་ཕྱོགས།

2014-07-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་མིའི་ཚོང་ལས་ཚོགས་པས་བོད་མི་དང་རྒྱ་གར་བའི་ཚོང་པར་ བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་ནས་ཚོང་ལས་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གནང་ཡོད་པ།
བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་མིའི་ཚོང་ལས་ཚོགས་པས་བོད་མི་དང་རྒྱ་གར་བའི་ཚོང་པར་ བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་ནས་ཚོང་ལས་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གནང་ཡོད་པ།
དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛགས་ཀྱི་དྲ་གནས།
༄༅༎ཐེངས་འདིའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་བྱ་གཞག་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ།  བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་མིའི་ཚོང་ལས་ཚོགས་པས་བོད་མི་དང་རྒྱ་གར་བའི་ཚོང་པར་ བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་ནས་ཚོང་ལས་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། ཚོང་ལས་བདེ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཟླ་བ་རིན་ཆེན་ལགས་སུ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

 

 

གསར་འགོད་པ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།