བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐད་བགྲོ་གླེང༌།

2017-04-17
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་སོགས་ཀྱི་ཐད་བགྲོ་གླེང་བྱས་པ།
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་སོགས་ཀྱི་ཐད་བགྲོ་གླེང་བྱས་པ།
བོད་ཀྱི་དུས་བབ།

༄༅༎དེ་རིང་གི་རང་དབང་གི་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་མདོ་སྨད་མཚོ་ལྷོ་རུ་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོའི་བཅོས་བསྒྱུར་གྱི་གྲོས་འཆར་ཞིག་བཏོན་པ་དང་འབྲེལ་ནས་བྱེས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་པ་ཁག་ཅིག་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་སོགས་ཀྱི་ཐད་བགྲོ་གླེང་བྱས་པའི་སྐོར་ལ་ལྕགས་མོ་འཚོས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་བར་གསན་རོགས་གནོངས།།
གསར་འགོད་པ་ལྕགས་མོ་འཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།