དབྱིན་སྐད་སྐྱེ་སྐར་གྱི་གསུང་གཞས།


2016-02-25
Share
དབྱིན་སྐད་སྐྱེ་སྐར་གྱི་གསུང་གཞས། དབྱིན་སྐད་ཐོག་སྐྱེ་སྐར་གྱི་གསུང་གཞས་དེ་ཨ་རིའི་ནང་རིན་མེད་སྤྱོད་ཐུབ།
ཕལི་ཀར།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་ཤེས་བྱའི་ལྡུམ་རའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་དབྱིན་སྐད་ཐོག་གི་སྐྱེ་སྐར་གྱི་གསུང་གཞས་དེ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ནང་རིན་མེད་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།