ཁྲག་ཤེད་མཐོ་བ་དང་སྙིང་གི་ན་ཚ།

2017-02-20
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
སྙིང་དང་སྙིང་རྩ་འགག་པའི་པར་རིས།
སྙིང་དང་སྙིང་རྩ་འགག་པའི་པར་རིས།
པར་ཚགས།
འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་། ཨ་རིའི་ནང་སྙིང་ནད་སྔོན་འགོག་ཟླ་བ་ཞེས་པ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཏེ། སྙིང་གི་ན་ཚ་དེ་ནི་ཨ་རི་གཙོས་པའི་འཛམ་གླིང་ནང་མི་དམངས་འཆི་རྐྱེན་གཏོང་བའི་ནད་ཨང་དང་པོ་དང་། དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གཅིག་ཁྲག་ཤེད་མཐོ་བའི་ནད་དེས་བཟོ་གི་ཡོད་པ་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་གསན་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས།
མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།