མཆིན་པའི་གཉན་ནད་ཀྱི་འབྱུང་རྐྱེན་དང་སྔོན་འགོག


2020-08-26
Share
མཆིན་པའི་གཉན་ནད་ཀྱི་འབྱུང་རྐྱེན་དང་སྔོན་འགོག མཆིན་པའི་གཉན་ནད།
ཝི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།


དེ་རིང་གི་དེང་དུས་བོད་ཀྱི་ལེ་ཚན་དུ་མཆིན་པའི་གཉན་ནད་ཀྱི་འབྱུང་རྐྱེན་དང་དེའི་གསོ་བཅོས་སོགས་ཀྱི་ཐད་སྨན་པ་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན་ལགས་དང་བོད་རྒྱལ་གྱིས་གླེང་མོལ་བྱས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།