སྔོན་འགོག་གི་སྨན་ཁབ་ལ་ནད་ཚབས་ཆེན་འགོག་པའི་ནུས་པ་ཡོད།

2017-08-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མི་ས་ཡ་མང་པོའི་ཚེ་སྲོག་སྐྱོབ་པ་དང་ནད་ལས་སྔོན་འགོག་ཐུབ་པའི་ར་སྤྲོད།
སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མི་ས་ཡ་མང་པོའི་ཚེ་སྲོག་སྐྱོབ་པ་དང་ནད་ལས་སྔོན་འགོག་ཐུབ་པའི་ར་སྤྲོད།
འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན།

ཐེངས་འདིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལེ་ཚན་ནང་།    ཨ་རིའི་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་ལས་ཁང་གིས་སྔོན་འགོག་གི་སྨན་ཁབ་ཁག་ཅིག་གིས་ནད་ཚབས་ཆེན་པོ་འགོག་པའི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།    མཚམས་རེ་འཆི་རྐྱེན་གཏོང་བའི་ནད་ཁག་ཅིག་ཀྱང་སྔོན་འགོག་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་གཡུ་སྒྲོན།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།