སྙིང་རྩ་འགག་པའི་ནད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད།

2017-05-15
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
སྙིང་རྩ་འགག་པའི་ནད་ལ་འཕྲལ་དུ་སྨན་བཅོས་བྱ་ཐུབ་ན་ཚེ་སྲོག་སྐྱོབ་ཐུབ་པའི་དགེ་མཚན་ཡོད།
སྙིང་རྩ་འགག་པའི་ནད་ལ་འཕྲལ་དུ་སྨན་བཅོས་བྱ་ཐུབ་ན་ཚེ་སྲོག་སྐྱོབ་ཐུབ་པའི་དགེ་མཚན་ཡོད།
འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལེ་ཚ་ནང་དུ་སྙིང་རྩ་འགག་པའི་ནད་དེ་ཛ་དྲག་པོ་དང་ཆབས་ཆེན་པོ།་གློ་བུར་དུ་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན་ནས་འཕྲལ་དུ་སྨན་བཅོས་བྱ་ཐུབ་ན་ཚེ་སྲོག་སྐྱོབ་ཐུབ་པའི་དགེ་མཚན་ཡོད་པའི་སྐོར་
གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང།།
གསར་འགོད་པ་གཡུ་སྒྲོན།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།