བལ་ཡུལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས།

2014-11-27
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བལ་ཡུལ་གྱི་འཕགས་པ་ཤིན་ཁོངས།
བལ་ཡུལ་གྱི་འཕགས་པ་ཤིན་ཁོངས།
དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

༄༅།    །ཐེངས་འདིའི་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་།    བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་ཁུལ་གྱི་ལྷོ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བོད་མིའི་དྭང་བླངས་དམག་ཟུར་གྱི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་གྱི་གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ལྷོ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་སུ་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་བཅའ་འདྲི་ཞུས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་གསན་རོགས་གནང་།།


གསར་འགོད་ཚེ་དབང་ནོར་བུ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།