དགུང་གྲངས་༧༣ལ་ཕེབས་པའི་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ།

2017-09-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
དཔལ་ས་སྐྱ་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཉེ་འཆར་ནིའུ་ཡོཀ་ནང་འཚོགས་པའི་བྱང་ཨ་རིའི་ས་སྐྱའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས།
དཔལ་ས་སྐྱ་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཉེ་འཆར་ནིའུ་ཡོཀ་ནང་འཚོགས་པའི་བྱང་ཨ་རིའི་ས་སྐྱའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས།
བྱང་ཨ་རིའི་ས་སྐྱའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

༄༅།    །དཔལ་ས་སྐྱ་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགུང་གྲངས་༧༣ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་དུས་ཆེན་དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གཙོས་པའི་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཡུལ་གྲུ་འདྲ་མིན་ནང་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར།    དེ་རིང་གི་གནད་དོན་གླེང་མོལ་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་སྐལ་ལྡན་བློ་གྲོས།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།