འབྲས་ལྗོངས་རྐང་སྤོལ་འགྲན་བསྡུར་དང་བོད་མི།

2017-10-05
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་རུ་ཁག
བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་རུ་ཁག
TNSA

༄༅།    །མི་རབས་གསར་པའི་ལེ་ཚན་ནང་།  རྒྱ་གར་ནང་གྲགས་ཆེ་བའི་འབྲས་ལྗོངས་གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་འགྲན་བསྡུར་ནང་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རྐང་རྩེད་རུ་ཁག་མགྲོན་འབོད་ཀྱི་མཉམ་བཞུགས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་ལས་བྱེད་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བཅར་འདྲི་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།