བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ལགས་སུ་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པ།

2020-01-08
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་ ལཱ་ཡེནས་ ཁལབ་(Lions Club)ཞེས་པའི་སྤྱི་ཚོང་ཞབས་ཞུའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོག་མ་དེ་ཕུལ་ཡོད་པ།
བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་ ལཱ་ཡེནས་ ཁལབ་(Lions Club)ཞེས་པའི་སྤྱི་ཚོང་ཞབས་ཞུའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོག་མ་དེ་ཕུལ་ཡོད་པ།
པོ་ཁ་རྭ་ལཱ་ཡེནས་ ཁལབ།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་བལ་ཡུལ་ཤར་ཕྱོགས་པོ་ཁ་རྭ་(Pokhara)བཀྲ་ཤིས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་ལོ་མང་རིང་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ལགས་སུ་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་ ལཱ་ཡེནས་ ཁལབ་(Lions Club)ཞེས་པའི་སྤྱི་ཚོང་ཞབས་ཞུའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོག་མ་དེ་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་སྐོར་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་དོ་བདག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནང་༎

གསར་འགོད་པ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།