ཕྱི་འགྲོ་ཉུང་ཙམ་བྱས་ན་ཏོག་དབྱིབས་སྔོན་འགོག་གི་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཡོད།

2021-02-22
Share
ཕྱི་འགྲོ་ཉུང་ཙམ་བྱས་ན་ཏོག་དབྱིབས་སྔོན་འགོག་གི་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཡོད། ཕྱི་འགྲོ་ཉུང་ཙམ་བྱས་ན་ཏོག་དབྱིབས་སྔོན་འགོག་གི་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཡོད།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ཐེངས་འདིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལེ་ཚན་ནང་། ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་སྲིན་ནད་རྟགས་ཡོད་པའི་ནད་པ་ཞིག་ཐོན་པའི་སྐབས་ནང་མི་གཞན་རྣམས་ལ་ནད་རྟགས་མེད་ཚེ་ཉིན་ལྔ་དྲུག་གི་རྗེས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དུ་བསྐྱོད་པ་ཡིན་ཚེ་ནད་འབུ་འགོ་ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ཁ་གསལ་ཐོན་ཐུབ་པའི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང་། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་སྲིན་དེ་ཁྱབ་གདལ་མྱུར་བ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཕྱི་འགྲོ་ཉུང་ཙམ་བྱས་ན་དེ་ཡིས་སྔོན་འགོག་གི་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཡོད་པའི་སྐོར་དངོས་མྱོང་ར་སྤྲོད་གནང་བ་ནས་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།