བུད་མེད་ཐོག་གཏུམ་སྤྱོད་མེད་པར་གཏོང་བའི་ཉིན་མོ།


2016-12-18
Share
བུད་མེད་ཐོག་གཏུམ་སྤྱོད་མེད་པར་གཏོང་བའི་ཉིན་མོ། རྒྱལ་སྤྱིའི་བུད་མེད་ཐོག་གཏུམ་སྤྱོད་མེད་པར་གཏོང་བའི་དུས་དྲན་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་གནང་བ།
བུད་མེད་ཐོག་གཏུམ་སྤྱོད་མེད་པར་གཏོང་བའི་དྲ་གནས།

༄༅༎དེ་རིང་གི་བུད་མེད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་འདིའི་ནང་།ཉེ་ཆར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བུད་མེད་ཐོག་གཏུམ་སྤྱོད་མེད་པར་གཏོང་བའི་དུས་དྲན་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩིའི་སྐབས།འཛམ་གླིང་སྟེང་བུད་མེད་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གཅིག་ལ་གཏུམ་དྲག་གི་གནོད་འཚེ་ཕོག་ཡོད་པ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་དང་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁག་རྡོ་རྗེ་མཚོས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པར་གསན་རོགས་གནོངས།།
dorjee tsoགསར་འགོད་པ་རྡོ་རྗེ་མཚོ།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།