ཆབ་རིམས་ཆེད་བོད་སྨན།


2014-03-18
Share
ནམ་དུས་ཀྱི་ཆམ་རིམས། ནམ་དུས་ཀྱི་ཆམ་རིམས།
སན་མཋའོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་གནམ་དུས་དཔྱིད་ཀའི་དུས་ཀྱི་ཆམ་པའི་ནད་དང་མི་འཕྲོད་པའི་ཆམ་རིམས་ལ་བོད་སྨན་གྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་བྱ་སྤྱོད་སྐོར་སྨན་པ་སྐལ་བཟང་དབང་རྒྱལ་ལགས་སུ་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས་གནས་འདྲི་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།