མོ་ནད་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་སྨན་མཆོག་ཡིན་ཞེས་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས།

2019-03-15
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་ནས་ཐོན་པའི་སྨན་རྫུན་མ་ཁག་ཅིག
དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་ནས་ཐོན་པའི་སྨན་རྫུན་མ་ཁག་ཅིག
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ཐེངས་འདིའི་ཕ་ཡུལ་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ། དེང་སང་བོད་ནང་གི་དྲྭ་རྒྱའི་ཚོང་རྭ་ཁག་ཏུ་མོ་ནད་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་སྨན་མཆོག་ཡིན་ཞེས་ཐོན་རྫས་འདྲ་མིན་མང་པོ་ཞིག་བཙོང་བཞིན་པ་དེ་དག་གིས་རོང་འབྲོག་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེན་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཁག་གཅིག་གིས་བགྲོ་གླེང་དང་ཐེར་འདོན་གནང་བཞིན་པའི་སྐོར་བསོད་ནམས་ལྷ་མོས་ཕྱོགས་བསྡུས་ཞུས་པ་གསན་རོགས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།