མཆིན་པ་འབྲས་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་ཇི་ཡིན།

2017-07-31
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་Hepatitis Bའམ་མཆིན་པའི་འགོས་ནད་དེའི་དཀའ་ངལ་དང་ཉེན་ཁ།
བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་Hepatitis Bའམ་མཆིན་པའི་འགོས་ནད་དེའི་དཀའ་ངལ་དང་ཉེན་ཁ།
ཝེབ་མེམ་ཌི།

༄༅།    །ཐེངས་འདིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལེ་ཚན་ནང་། འཛམ་གླིང་གི་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཉིན་མོ་དང་བསྟུན་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་རིགས་B དེ་ཡིས་མཆིན་པ་མཁྲེགས་པོ་དང་མཆིན་པ་འབྲས་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་སྲིད་པའི་ནད་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐོར་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་གཡུ་སྒྲོན།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།