GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅü


2007.10.20

envoy-in-studio-200.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=-ÁÛÅü

{}ü üxÛ-¹- 10 ±ïÅ- 17 ¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-M¾-»ôPÅ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-zôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-ŸÛ-zºÛ-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-¤fô-ÁôÅ-hï-wÞ¾-mÅ-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-hP-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-n¤Å-mÅ-zôh-hôm-fôG-Mz-Bô¼-ÇS-zÅ-Vï-z-GmP-MãºÛ-Ç+ô¼-z;º-ÇÀôz-GmP-»ôh-qºÛ-mP-hôm-Ç+ô¼-Ç+¾-¿km-„Àô-IôÅ-¾GÅ-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-z;º-¸Þ¼-M-¼Û-„Àô-IôÅ-M¾-¤±m-VôG-¾-JÀïP-¤ô¾-ŸÝÅ-q-ŸÛG-ºhÛ¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-i-z½‰m-fôG- G¸ÛGÅ-¼ôGÅ-ŸÝü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་དང་ས་འབྲེལ་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་རྒོད་ཡུལ་སོགས་སུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎