zôh-¼P-z®m-HÛ-iG-qôºÛ-ºfz-¯ôh-z½‰ïÅ-mÅ-¾ô-50 ºDô¼-z- 2ü


2007.01.22

{}ü üxÛ-¾ô- 2007 ¹-z- 1 ±ïÅ- 21 ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-Gb¤-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ- zôh-¤ÛºÛ-¼P-z®m-HÛ-iG-qôºÛ-ºfz-¯ôh-hzÞ-z½‰ïÅ-mÅ-¾ô- 50 ºDô¼-z¼-xÛ-¤ÛG-¿e-z-hP-£GÅ-¤-ºôPÅ-qºÛ-ºhÝm-¾¤-Ç+ô¼-zhï-ÆâP-z;º-¸Þ¼-qj¨-VôÅ-º‚ô¼-¤VôG-hP.ü ¯ô¤-q-qô-ºW¤-h‚PÅ-mô¼-zÞ-¾GÅü Dï-m-^-mÅ-zôh-ˆÛ-¾ô-MãÅ-¬-z-qô-±ï-¼ÛP-Áˆ-¾GÅü ¾Å-¼Û¤-G®ô-BôP-z-;©-M-¤±ô-¾GÅ-zTÅ-ˆÛ-hz¼-JÀïP-¤ô¾-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎