Ç+ݺÛ-GTïm-qôÅ-zôh-MºÛ-ºƒï¾-¾¤-fôG-JÀïP-zü


2006.11.13

{}ü üxÛ-¾ô- 2006 ¹-z- 11 ±ïÅ- 12 ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-Gb¤-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-Ç+ݺÛ-GTïm-qô-z;º-„Àôm-FÛ-¸Þ¼-M-¾ô-hôm-Iâz-¤VôG-GÛÅ-ZÛm-ÁÅ-GôP-ºhÛ-G-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-fôG-M-zôh-ŸÛ-¤ô¾-HÛ-Dô¼-»ÞG-Ç+ô¼-GP-GÅÞPÅ-qºÛ-mP-hôm-DG-TÛG-Ç+ô¼-jË-¼¤-Å-¾-mÅ-z;º-„Àôm-FÛ-¸Þ¼-²-Vß-±P-zÅôh-m¤Å-ÇeôzÅ-M¾-¤VôG-hP-Í-¼Û-mÅ-¯ô¤-q-qô-ºW¤-h‚PÅ-mô¼-zÞ-¾GÅ-GZÛÅ-hP-¾Å-¼Û¤-G®ô-BôP-z-;©-M-¤±ô-¾GÅ-hz¼-JÀïP-¤ô¾-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎