&GôP-Å-¤VôG-GÛ-z½‰m-ºyÛm-fôG-GÛ-z;º-¾mü


2007.04.16
&G

&G

{}ü üxÛ-¾ô- 2007 ¹-z- 4 ±ïÅ- 15 ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-Gb¤-JÀïP-HÛ-¾ï-±m-mP.ü Zï-hÝÅ-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-z½‰m-ºyÛm-hP-Gż-ÁôG-fôG-zôh-ˆÛ-¯-hôm-hP-ºfz-¯ôh-ˆÛ-Pô-zôºÛ-Ç+ô¼-z;º-¾m-GmP-zºÛ-hGôPÅ-GŸÛºÛ-mP-hôm-Ç+ô¼-¯ô¤-q-qô-ºW¤-h‚PÅ-mô¼-zÞ-¾GÅ-hP-¾Å-¼Û¤-G®ô-BôP-z-;©-M-¤±ô-¾GÅ-hz¼-JÀïP-¤ô¾-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགེ་འདུན་པ་ ༦༠ ལྷག་ལ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་འབོགས་འཇོག་མཛད་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎