zôh-MºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅü


2007.10.28
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

chairman-kchoephel200.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¾ô- 2007 ¹-z- 10 ±ïÅ- 28 ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-Gb¤-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-HÛm-mP-hÝ-Í-¤ï-¼Û-;Å-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-wÞ¾-mÅ-Vï-zÇeôh-ŸÝÅ-q-hïÅ-ÇÀh-xÛm-Vh-mÅ- zôh-MºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-wm-mÝÅ-WÛ-®¤-»ôP-¤Ûm-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼- mÛºÞ-»ô¼;-mÅ-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-;©-VôÅ-ºwï¾-¤VôG-hP-ü jË-¼¤-Å-¾-mÅ-z;º-„Àôm-FÛ-¸Þ¼-zÅôh-m¤Å-ÇeôzÅ-M¾-¤VôG-n¤-GZÛÅ-hP-¾Å-¼Û¤-G®ô-BôP-z-;©-M-¤±ô-¾GÅ-hz¼-zIô-JÀïP-GmP-z-ŸÛ-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎