GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-wÞ¾-Ç+zÅ-ˆÛ-GÅÞP-zÁhü


2007.10.21

{}ü üxÛ-¾ô- 2007 ¹-z- 10 ±ïÅ- 21 ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-Gb¤-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP- Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-Ç+zÅ-hqôm-¼ÛGÅ-n¤Å-ˆÛ-GÅÞP-zÁh-GmP-zºÛ-mP-hôm-¾ÞP-ºiïm-HÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-¤²h-ºyÛm-hP-zôh-ˆÛ-¯-hôm-Ç+ô¼- z;º-¸Þ¼-z=Å-¤fôP-±ï-hzP-VôÅ-M¾-¤VôG-hP.ü zôh-hôm-hôm-GZï¼-z-hP-¯ô¤-q-qô-ºW¤-h‚PÅ-mô¼-zÞ-¾GÅ-n¤-GZÛÅ-hP-¾Å-¼Û¤-G®ô-BôP-z-;©-M-¤±ô-¾GÅ-zTÅ-hz¼-zIô-JÀïP-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎