Í-¼Û-hP-M-G¼-hz¼-HÛ-lݾ-ym-VÛPÅ-hômü


2006.12.27

{}ü üxÛ-¾ô- 2006 ¹-z- 12 ±ïÅ- 24 ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-Gb¤-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP- Í-¤ï-¼Û-;-hP-M-G¼-hzP-h-z¼-‚ãP-¤-¥ôP-zºÛ-lݾ-ym-HÛ-VÛPÅ-hôm-¾-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-Ç~äÁ-¤VôG-GÛÅ-¤±m-dGÅ-z;ôh-¸Ûm-qºÛ-mP-hôm-Ç+ô¼-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-ºƒï¾-¤fÞh-¸ÞP-£ï¾-ºGm-º²Ûm-ºW¤-h‚PÅ-lô-Xï-¾GÅ-hP-hzÞÅ-G®P-uÛ-ºfÞÅ-»ï-ÁïÅ-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-GZÛÅ-hP-¾Å-¼Û¤-G®ô-BôP-z-;©-M-¤±ô-¾GÅ-hz¼-JÀïP-¤ô¾-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎