M-h;¼-mG-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤ü


2006.11.20

{}ü üxÛ-¾ô- 2006 ¹-z- 11 ±ïÅ- 19 ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-Gb¤-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛm-fºô-M-G¼-mP-GŸÝP-ºƒï¾-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hP-ÇezÅ-zÇeàm-HÛÅ- »Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-uÛ-hP-¿ËG-q¼-hÝ-zôh-hôm-Ç+ô¼-JÀïP-ÇÀôP-»ôP-¤Ûm-Ç+ô¼- ÇKP-bôG-mÅ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-£ï¾-¤fÞh-HÛ-¸ÞP-ºƒï¾-ºGm-º²Ûm-ºW¤-h‚PÅ-mô¼-zÞ-¾GÅ-hP-ü ¿kÛ-¾Û-mÅ-M¾-»ôPÅ-zôh-ˆÛ-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-ºVÛ-¤ïh-G»Þ-iâP-¾GÅü ºhÛ-G-Í-¼Û-mÅ-¯ô¤-q-qô-ºW¤-h‚PÅ-mô¼-zÞ-¾GÅ-hP-¾Å-¼Û¤-G®ô-BôP-z-;©-M-¤±ô-¾GÅ-hz¼-JÀïP-¤ô¾-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎