mÛºÞ-»ô¼;-bà-GÅÞ¤-zTߺÛ-hÝÅ-im-ÆâP-z¯Ûü


2007.02.26

{}ü üxÛ-¾ô- 2007 ¹-z- 2 ±ïÅ- 25 ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-Gb¤-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-ºhÛ-¾ôºÛ-GÅÞ¤-zTߺÛ-hÝÅ-im-hï-ÇS-¾Å-MÅ-q-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-xôGÅ-Ç+ô¼-jË-¼¤-Å-¾-mÅ-z;º-„Àôm-FÛ-¸Þ¼-zÅôh-m¤Å-ÇeôzÅ-M¾-¤VôG-hP.ü ºƒÅ-¿YôPÅ-mÅ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-i-GmÅ-ˆÛ-¸ÞP-ºƒï¾-ºGm-º²Ûm-ºW¤-h‚PÅ-lô-Xï-¾GÅü mÛºÞ-»ô¼;-hP-mÛºÞ-W¼-ÅÛ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-zÇem-º²Ûm-Ç+¾-¿km-¾GÅ-zTÅ-¾Å-¼Û¤-G®ô-BôP-z-;©-M-¤±ô-¾GÅ-hz¼-JÀïP-¤ô¾-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགེ་འདུན་པ་ ༦༠ ལྷག་ལ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་འབོགས་འཇོག་མཛད་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎