mô-Ç~ï¾-ŸÛ-zºÛ-G¸ïPÅ-d^-¤ô-È-¤h-»Þ-mÝÅ-¾-fôz-qü


2006.10.23

{}ü üxÛ-¾ô- 2006 ¹-z- 10 ±ïÅ- 22 ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-Gb¤-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü M-G¼-mP-¼ÛGÅ-¼ÞÅ-h¤º-zºÛ-Èàm-jËà-¤P-qô-mP-q¼-zNå¼-zŸÛm-qºÛ-Ç+ô¼-hP.ü ºhÛ-¾ôºÛ-mô-Ç~ï¾-ŸÛ-zºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-zŸïÅ-¤Dm-„ËP-¾-jËïÁ-»Û-Ç+Ý-ŸzÅ-¤ô-È-¤h-»Þ-mÝÅ-»ÛÅ-uÛ-±ôGÅ-zhï-hôm-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-zTÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-ÇKP-bôG-mÅ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-£ï¾-¤fÞh-¸ÞP-ºƒï¾-±ôGÅ-G®ô-ºW¤-h‚PÅ-lô-Xï-¾GÅ-hP.ü ¯ô¤-q-qô-ºW¤-h‚PÅ-mô¼-zÞ-¾GÅ-hP.ü ¾ï-±m-G®ô-BôP-z-;©-M-¤±ôGÅ-¾GÅ-hz¼-JÀïP-¤ô¾-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎