M-¤ÛÅ-zôh-ƒôÅ-‚ô¾-z¼-iG-Lô¾-‚Å-qºÛ-Gmh-hômü


2006.10.16

{}ü üxÛ-¾ô- 2006 ¹-z- 10 ±ïÅ- 15 ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-Gb¤-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü M-mG-GÛ-¤fº-¤±¤Å-ÆâP-Bôz-h¤G-¤ÛÅ-zôh-mÅ-z¾-»Þ¾-mP-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-zBôh-¤Dm-zôh-¤Û-±ô¼-iG-Lô¾-‚Å-qºÛ-hô-Aïm-hP.ü ‚P-;ô-¼Û-»Å-lݾ-ym-±ôh-¿e-‚Å-q¼-M¾-±ôGÅ-ˆÛÅ-ZïÅ-Vh-GbôP-Mã¼-uÛ-¤ôÅ-IôÅ-Vôh-zŸG-qºÛ-Ç+ô¼-z;º-„Àôm-FÛ-¸Þ¼-zÅôh-m¤Å-ÇeôzÅ-M¾-¤VôG-hP-ü ¯ô¤-q-qô-ºW¤-h‚PÅ-mô¼-zÞ-¾GÅ-GZÛÅ-hP-¾Å-¼Û¤-G®ô-BôP-z-;©-M-¤±ô-¾GÅ-hzP-JÀïP-¤ô¾-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎