zôh-M-ŸÛ-¤ô¾-hP-GÅÞ¤-zTߺÛ-hÝÅ-imü


2007.02.05

{}ü üxÛ-¾ô- 2007 ¹-z- 2 ±ïÅ- 4 ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-Gb¤-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP-ü zôh-M-ŸÛ-¤ô¾-hP-GÅÞ¤-zTߺÛ-hÝÅ-im-Ç+ô¼-jË-¼¤-Å-¾-mÅ-z;º-„Àôm-FÛ-¸Þ¼-zÅôh-m¤Å-ÇeôzÅ-M¾-¤VôG-hP-ü ºhÛ-G-Í-¤ï-¼Û-;-mÅ-¯ô¤-q-qô-ºW¤-h‚PÅ-mô¼-zÞ-¾GÅü mÛºÞ-»ô¼;-Å-GmÅ-Vß-zŸÛ-ÇKP-iâG-GÛ-Mãm-¾Å-±ï-zdm-¿Ë-M¾-¾GÅ-zTÅ-¾Å-¼Û¤-G®ô-BôP-z-;©-M-¤±ô-¾GÅ-hz¼-JÀïP-¤ô¾-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎