M-G¼-mP-zôh-hôm-fôG-Mz-Bô¼-Vï-¼Þ-ºIô-zŸÛm-qü


2007.04.23

{}ü üxÛ-¾ô- 2007 ¹-z- 4 ±ïÅ- 22 ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-Gb¤-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü M-G¼-mP-h-V- zôh-hôm-fôG-Mz-Bô¼-Vï-¼Þ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-Ç+ô¼- z;º-¸Þ¼-„Àô-z¸P-ljm-IGÅ-¤VôG-hP.ü zôh-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-hP-ÆÛh-‚ãÅ-Z¤Å-ŸÛz-DP-GÛ-¾Å-ºV¼-ºGm-º²Ûm-uÛ-ºfÞÅ-»ï-ÁïÅ-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-GZÛÅ-¿Ëm-¾ï-±m-G®ô-BôP-z-;©-M-¤±ô-¾GÅ-mÅ-JÀïP-¤ô¾-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎