zôh-M-ŸÛ-¤ô¾-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ô^-qü


2006.12.04

{}ü üxÛ-¾ô- 2006 ¹-z- 12 ±ïÅ- 3 ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-Gb¤-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü zôh-M-ŸÛ-¤ô¾-HÛ-Dô¼-»ÞG-hP-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-¾Å-hôm-GmP-xôGÅ-Ç+ô¼-W¼-¤ï-mÛ-mÅ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-ºƒï¾-¤fÞm-¸ÞP-ºƒï¾-ºGm-º²Ûm-ºW¤-h‚PÅ-lô-Xï-¾GÅ-hP.ü ºhÛ-GºÛ-Gż-ºGôh-±ï-hzP-mô¼-zÞ-¾GÅ-GZÛÅ-hP-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-ÍÛm-^Û-»-a-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÔ-mÅ-zôh-ˆÛ-hqï-¤²ôh-DP-GÛ-zôh-ˆÛ-VôÅ-º‚ãP-hP-¾ô-MãÅ-¬-z-qô-„Àô-z¸P-ÁÙÇœÛ-zTÅ-hP-¾Å-¼ÛG-G®ô-BôP-z-;©-M-¤±ô-¾GÅ-hz¼-JÀïP-¤ô¾-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎