Í-¤ï-¼Û-;-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-ü


2007.04.02

{}ü üxÛ-¾ô- 2007 ¹-z- 4 ±ïÅ- 1 ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-Gb¤-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-±ôGÅ-Gż-qºÛ-mP-Í-¤ï-¼Û-;-ºhÛ-¾ô-»P-¤Z¤-ŸÝGÅ-¤ïh-q-hïÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-GmP-xô^-fh-¤²h-h;º-WÛ-V^-Ç+ô¼-Í-¤ï-¼Û-;-mÅ-¯ô¤-q-qô-ºW¤-h‚PÅ-mô¼-zÞ-¾GÅ-hP.ü M-G¼-mÅ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-ºƒï¾-¤fÞh-z¸ÞP-ºƒï¾-ºGm-º²Ûm-ºW¤-h‚PÅ-lô-Xï-¾GÅ-GZÛÅ-¿Ëm-¾ï-±m-G®ô-BôP-z-;©-M-¤±ô-¾GÅ-mÅ-JÀïP-¤ô¾-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎