&G&GôP-Å-¤VôG-¾-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ô^-mÅ-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-d^-ºzÞ¾-Gbm-ºDï¾-zü


2006.09.18
&G &G

{}ü üxÛ-¾ô- 2006 ¹-z- 9 ±ïÅ- 17 ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-Gb¤-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤ºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-Gbm-ºDï¾-z-hïÅ-Í-¼Û-hP-M-mG-GÛ-ºƒï¾-¾¤-hP-¿ËG-hôm-hÝ-zôh-M-ŸÛ-¤ô¾-HÛ-Dô¼-»ÞG-¾-z¼-Vh-»ôP-¤Ûm-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-hP-¾Å-¼Û¤-G®ô-BôP-z-;©-M-¤±ô-¾GÅ-hz¼-JÀïP-¤ô¾-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎