Í-¼ÛºÛ-z¼-zL¾-ºôÅ-zÇkÝ-hP-Í-¼Û-hP-M-mG-GÛ-ºƒï¾-¾¤ü


2006.10.29

{}ü üxÛ-¾ô- 2006 ¹-z- 10 ±ïÅ- 29 ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-Gb¤-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü Í-¼ÛºÛ-z¼-zL¾-HÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP-xôGÅ-ºG¾-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-q¼-M¾-D-Vïm-qô-fôz-Mã¼-±ôh-hqG-‚ïh-zŸÛm-q-hïÅ-Í-¼Û-hP-M-mG-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-hP-ºƒï¾-VGÅ-zôh-hôm-Ç+ô¼-ºHã¼-¿kôG-ºIô-¤Ûm-Ç+ô¼-¯ô¤-q-qô-ºW¤-h‚PÅ-mô¼-zÞ-¾^-hP-¾Å-¼Û¤-G®ô-BôP-z-;©-M-¤±ô-¾GÅ-hz¼-JÀïP-¤ô¾-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎