zôh-ˆÛ-væ¾-Ç+Ý-PôÅ-º²Ûm-ŸÝ-xôGÅ-fh-FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-q-ŸÛG-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-»ôh-qü


2007.08.15

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-¾ï-±m-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Zï-V¼-zôh-ˆÛ-væ¾-Ç+Ý-PôÅ-º²Ûm-ŸÝ-xôGÅ-fh-FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-q-ŸÛG-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-»ôh-qºÛ-Fôh-¾-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-VôÅ-¼ÛG-z;º-„Àôm-hP-¿Ëm-hÝ-zIô-JÀïP-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-GmP-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎