2006¾ôºÛ-mô-Ç~ï¾-ŸÛ-zºÛ-G¸ïPÅ-d^ü


2006-12-12
Share
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-mP.ü ¿Ëô-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-Ç~P-¾-hïÁ-mP-GÛ-¤Û-¤P-hzÞ¾-qôºÛ-h;º-P¾-Åï¾-zºÛ-Vïh-hÝ-hPÞ¾-zÞm-G»¼-GbôP-zºÛ-hPÞ¾-DP-Gż-º²âGÅ-GmP-¤Dm-Ç+Ý-ŸzÅ-¤ô-È-¤h-»Þ-mÝÅ-¾GÅ-ÅÞ-xÛ-¾ô- 2006 ¾ôºÛ-mô-Ç~ï¾-ŸÛ-zºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-wÞ¾-zºÛ-Ç+ô¼-hP-Oô¾-h;¼-¾GÅ-hP-„Àô-z¸P-»ï-ÁïÅ-¾GÅ-hz¼-zIô-JÀïP-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།