ÍôÅÎ-F¼ï-¾Û-»¼-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-¿Ëm-±ôGÅü


2007.09.11

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-Íï-Áï-»-hP-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-¤Pº-DÞ¾-HÛ-VïÅ-¤fôºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ºhÛ-ÍôÅÎ-F¼ï-¾Û-»ºÛ-mP-Ç+ôP-±ôGÅ-GmP-Ç+zÅ-zôh-¤Û-±ôÅ-zôh-hôm-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¾-Oô¾-h;¼-¾GÅ-mÅ-zÇem-q-ºƒâ-O-¾GÅ-hP-¾ÞÅ-z¸P-¾GÅ-GZÛÅ-ˆÛ-¿Ëm-hÝ-zIô-JÀïP-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎