ºzº-q-wÞm-±ôGÅ-hzP-M¾-HÛ-¯ô¤ü


2007.11.07

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-mP.ü hïP-Ç+zÅ-qï-TÛP-mP-zTº-zŸÝGÅ-zôh-¤Û-Lm-IÅ-ºzº-q-wÞm-±ôGÅ-hzP-M¾-¾GÅ-mÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¾-zbP-zºÛ-xG-ƒÛÅ-hP-ü hï-zŸÛm-DôP-GÛ-¯ô¤-»ÛG-DG-TÛG-Zï-V¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾-mÅ-h‚Ûm-»ÛG-fôG-wz-zNå¼-HÛÅ-q¼-Cæm-GmP-»ôh-q-hP-ºƒï¾-»ôh-GmÅ-±ß¾-DG-GÛ-fôG-zIô-JÀïP-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎