zôh-ˆÛ-©-VߺÛ-fôG-JÀôG-¤²ôhü


2007.09.18

dam-on-machu-200.gif
q¼-hzP-Íï-Áï-»-½ÀâP-ºyÛmü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-zôh-Á¼-xôGÅ-Í-¤hô-©-Vß-µôP-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-JÀôG-DP-GÛ-¾Å-GŸÛ-z¯¤Å-qºÛ-Fôh-mÅ-Å-GmÅ-hïºÛ-¼P-º‚ãP-Dô¼-»ÞG-¾-Gmôh-º±ï-zbP-»ôh-qºÛ-fôG-h¤ÛGÅ-zž-Å-GmÅ-hï¼-Gbï¼-D-ÇSôG-ºhôm-HÛ-¾Å-GŸÛ-z¯¤Å-q-¾Å-GP-TÛºÛ-Gbô¼-zÁÛG-GÛ-ÁÝGÅ-Aïm-¤P-qô-ŸÛG-fïzÅ-zŸÛm-»ôh-q¼-¤P-±ôGÅ-mÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-zIô-JÀïP-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎