zôh-mP-GÛ-zÞïh-¯ô¤-q-qô-ºôh-¸ï¼ü


2006-05-21
Share

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-HÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-mP-zôh-mP-GÛ-zÞh-¤ïh-¯ô¤-q-qô-ºôh-¸ï¼-¾GÅ-Ghm-ŸÝÅ-ˆÛÅ-ºhÛ-¾ô-DôP-GÛÅ-¯ô¤-ƒÛÅ-GmP-zºÛ-zôh-mP-GÛ-¼ÛG-GmÅ-Gż-zXïºÛ-¾Å-ºGݾ-Ç+ô¼-HÛ-q¼-¼ÛÅ-GÅÞ¤-zM-¾ËG-®¤-xôGÅ-OÛG-GmP-zºÛ-xz-hïz-TÛG-hP-ü zôh-ˆÛ-im-ÁïÅ-ŸïÅ-qºÛ-xG-hïz-GZÛÅ-Zï-V¼-fï-¶m-mP-hqï-Cæm-DP-ŸÛG-mÅ-q¼-ºIï¤-GmP-z-hP-ºƒï¾-zôh-mP-GÛ-¼ÛG-GmÅ-Gż-zXïºÛ-¾Å-ºGݾ-Ç+ô¼-Oô¾-h;¼-¾GÅ-mÅ-ºôh-¸ï¼-¾GÅ-hP-M-G¼-mP-zTº-zŸÝGÅ-zôh-¼ÛGÅ-¯ô¤-q-qô-hP-zôh-hôm-hôm-GZï¼-z-zÇem-º²Ûm-z¯ôm-ºIâÅ-¾GÅ-hz¼-zIô-JÀïP-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།