‚P-Í-¼ÛºÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-GZï¼-z¼-z;º-ÇÀôzü


2007.10.17
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-mP.ü Í-¼ÛºÛ-¤Pº-Çkï-mÛºÞ-»ô¼;-¾-‚P-Í-¼ÛºÛ-zôh-qºÛ-GŸôm-BïÅ-ÇÀôz-GZï¼-zºÛ-±ôGÅ-Vïm-ŸÛG-Ç+ô¼-±ôGÅ-GmP-»ôh-q-hP-h¤ÛGÅ-zž-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-GŸôm-BïÅ-±ô¼-z;º-ÇÀôz-z°¾-GmP-»ôh-qºÛ-ÅôGÅ-ˆÛ-ºƒï¾-»ôh-GmÅ-±ß¾-DG-Pô-vôh-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎