&GôP-Å-¤VôG-Ç~ïP-¾ô¼-hÝ-z;º-ÇÀôz-°¾-zü


2007-01-01
Share
&G

&G

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-GŸÛÅ-VGÅ-ÅÞ-VÛzÅ-zNå¼-BPÅ-»ôh-qºÛ-Fôh-mÅ-zôh-qºÛ-GŸôm-BïÅ-±ô¼-z;º-ÇÀôz-°¾-»ôh-q-ºhÛºÛ-fôG-zôh-xÛ-mP-GZÛÅ-ˆÛ-GŸôm-BïÅ-hP-¿Ëm-hÝ-zIô-JÀïP-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།