Í-¤hô¼-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-Gbï¼-D-ÇSôG-ºhômü


2007.09.26

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-zôh-Á¼-xôGÅ-Í-¤hô-Q-z-Å-GmÅ-ˆÛ-h¤¼-fP-µôP-mP-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô- 12 ¼ÛP-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-Gbï¼-D-ÇSôG-ºhôm-‚Å-qºÛ-hzP-GÛÅ-Å-GmÅ-ºhÛºÛ-¤Û-h¤PÅ-hP-¼P-º‚ãP-Dô¼-»ÞG-¾-Gmôh-º±ï-±zÅ-Vïm-qô-wôG-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¾-zIô-JÀïP-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎