¾Þ-TÛ-»-môÅ-z®m-‚ô¾-zôh-qºÛ-ÇÀôz-IÔ-¼ôGÅ-Bô¼-GmP-zü


2007.09.15

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-º²¤-JÀÛP-ÇeïP-ljm-IGÅ-»ôh-qºÛ-mÝz-xôGÅ-ˆÛ-Æô¾-Mãm-n¤-f¼-GbôP-¤Dm-Ç+Ý-ŸzÅ-¾Þ-TÛ-»-mô-q-¶-¼Û-‡Û-hGôPÅ-q-µôGÅ-qºÛ-Fôh-mÅ-DôP-GÛÅ-z®m-‚ô¾-HÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-ÇeïP-Ÿ¾-ºhïzÅ-zÇkÝ-¼Þz-GmP-z-hP-ºƒï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-DG-GÛ-fôG-zIô-JÀïP-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎